ျပည္ေထာင္စု
သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္
တည္ရွိျပီး1989အထိတမည္နာမမွာဗမာ
(Burma)အင္ဒုိနီးရွားကၽြန္းဆြယ္အေနာက္
ဘက္မွာတည္ရွိျပီး၊အေရွ႔ေျမာက္မွာ
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼႏုိင္ငံ၊အေရွ႔မွာ
လာအုိ၊အေရွ႔ေတာင္မွာထိုင္း၊
အေနာက္ဘက္မွာဘဂၤလားေဒ့စ္၊
အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္္အႏၵိယႏုိင္
ငံတို႔ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္
္လ်က္ရွိပါသည္။ျမဳိ႔ေတာ္မွာေနျပည္ေတာ္
(ယခင္ျမဳိ႔ေတာ္မွာရန္ကုန္)ျဖစ္ျပီး
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမ်ားအျပားရွိျပီး
အဓိကအားျဖင့္ဗမာလူမ်ဳိး60%နွင့္္ကရင္၊
ကခ်င္၊ရခုိင္၊ခ်င္း၊မြန္၊ကယား၊ရွမ္း
လူမ်ဳိးစုအစရွိသည့္လူမ်ဳိးမ်ားစုေန
ထိုင္ၾကပါသည္။
Hikari Academy (Myanmar)ေက်ာင္း
ထိေရာက္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား၊သင္ေထာက္
ကူပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳ၍အေတြ႔အၾကဳံရွိျပီး
ကၽြမ္းက်င္ေသာဂ်ပန္လူမ်ဳိးဆရာနွင့္ျမန္မာဆ
ရာမ်ား
မွဂ်ပန္ဘာသာစကားနွင့္ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏
ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိအဆင့္ျမင့္ပတ္၀န္းက်င္တြ
င္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။

“သင္၏အနာဂါတ္အတြက္ Hikari Academy” Hikari Academy(Myanmar)ေက်ာင္း

ဆရာမ်ား

Photo Gallery
Hikari History
၂၀၁၂ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ျမဳိ႔လွည္းတန္းတြင္ေက်ာင္းစတင္
ဖြင့္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ခုႏွစ္္ဇန္န၀ါရီလမွစ၍လက္ရွိအခ်ိန္ထိလုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ဂ်ပန္ဘာသာ
ပို႔ခ်ျခင္း အစီအစဥ္ျဖင့့္္ရန္ကုန္္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသုိလ္တြင္ဂ်ပန္ဘာသာကုိသြားေရာက္သင္ ၾကားေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
Hikari ၏ထူးျခားခ်က္
ျမန္မာျပည္ရွိHikariဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းတြင္ဂ်ပန္လူမ်ဳိးဆရာတစ္ေယာက္ထား
ရွိျပီးအေျခခံတန္းခြဲမ်ားမွစ၍မွန္ကန္ေသာအသံထြက္ႏွင့္ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမွဳ၊ဓေလ့ထုံးစံစသည္တုိ႔ကုိေလ့က်င့္ သင္ႀကားေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။
သစ္လြင္ေသာအသုံးအေဆာင္မ်ားႏွင့္Airconမ်ားတပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္သ
က္ေတာင့္
သက္သာစြာျဖင့္ဂ်ပန္ဘာသာကုိသင္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔ျပင္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီကုိအာရုံစုိက္သင္ၾကားေပးေစႏုိင္ရန္အတန္းတစ္
တန္းတြင္ေက်ာင္းသား(၁၀)ဦးအထိသာ
သတ္မွတ္၍သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။
Hikari လမ္းညႊန္
Hikari Academyေက်ာင္းသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟုိခ်ီမင္းျမဳိ႔တြင္ ဂ်ပန္ဘာသာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္
့္ဂ်ပန္သုိ႔အလုပ္အကုိင္ျဖင့္ေစလႊတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကုိေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္မွာ
(၁၈)ႏွစ္ၾကာ ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။၂၀၁၂ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာမွစတင္၍ျမန္မာႏုိင္ငံရန္ကုန္ျမဳိ႔တြင္ေက်ာင္းခြဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါ သည္။ရန္ကုန္ျမဳိ႔ ၊ကမာရြတ္ျမဳိ႔နယ္၊ လွည္းတန္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသစ္ တြင္သစ္လြင္ ခမ္းနားေသာ အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အသုံးျပဳသင္ၾကားေနသည္ျဖစ္ပါ သျဖင့္အဆင့္ျမင့္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ဂ်ပန္ဘာသာကုိေလ့လာသင္ယူႏုိင္ျပီျဖစ္
ပါသည္။

講師紹介

Photo Gallery
 
 
校長: Cho Cho Lwin (ေက်ာင္းအုပ္ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိလြင္)
ရန္ကုန္နုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မွဂ်ပန္ဘာသာဒီပလုိမာရရွိခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔ေက်ာင္းရဲ့ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့“သင့္ရဲ့အနာဂါတ္အတြက္Hikari”ဆုိတဲ့အတုိင္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားရဲ့အနာဂါတ္ေတာက္ပမွဳအတြက္ကၽြန္မတုိ႔ေက်ာင္းမွကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္းစီအားအျပည့္အ၀ဂရုစုိက္ႏုိင္ေစရန္တစ္ခန္းလွ်င္(၁၀)ဦးအထိသာ
လက္ခံသင္ၾကားေပးေနပါသည္။ဂ်ပန္ဘာသာတစ္ခုတည္းသာမကဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ေတြးေခၚပုံ၊လုပ္ပုံကုိင္ပုံစသည္တုိ႔ကုိလည္းေလ့လာသင္ယူႏုိင္ျပီး အနာဂါတ္တြင္ အက်ဳိးရွိေစရန္ရည္ရြယ္ သင္ၾကားေပးေနေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ဘာသာ သင္ယူလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြန္မတုိ႔၏ Hikari Academy ဂ်ပန္ဘာသာသင္တန္း ကုိသာအားကုိးလုိက္ပါလုိ႔ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။
 
 
 
日本語教師 : 久野英士 ဂ်ပန္ဘာသာ(ဆရာ)
ၾသစေၾတးလ် ၊တရုတ္ ၊အိႏိၵယ ၊ဖိလစ္ပုိင္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာဆရာအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ျပီးထုိမွတစ္ဆင့္ျမန္မာျပည္သုိ႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီးHikariAcademyတြင္ဂ်ပန္ဘာသာဆရာ အၿဖစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့လက္ရွိအခ်ိန္ထိလုပ္ငန္းခြင္အေနအထားမွာ ဆုိရင္အားလုံးဟာေကာင္းသ ထက္ပုိေကာင္းေအာင္ၾကဳိးစားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကၿပီးေက်ာင္းအုပ္ႀကီးအပါအ၀င္ဆရာမမ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္လည္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ေစတနာ ထားျပီးအပင္ပမ္းခံ သင္ၾကားေပးတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ေလးစားထုိက္ေသာဆရာမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့အတြက္အတူတူ ဂ်ပန္ဘာကုိသင္ယူႀကပါစုိ႔။
 
 
 
日本語教師 : Myit Zu Kyaw (ဆရာမမဥၹဴေက်ာ္)
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပဲြတြင္ Level (3)ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
ဂ်ပန္စာကုိေလ့လာသင္ယူရင္းဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမွဳသီခ်င္း၊စကၠဴေခါက္နည္း၊စုတ္တံႏွင့္စာေရးနည္း၊
ဂ်ပန္ ကစားစရာပစၥည္း စသည္တုိ႔ကုိ အသုံးျပဳ၍ေပ်ာ္ ရႊင္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး တီထြင္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အေျခခံအဆင့္တန္းခဲြ မ်ားတြင္ လည္းဂ်ပန္ လူမ်ဳိးဆရာကုိယ္တုိင္္
အသံထြက္မွန္ေစရန္ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ဂ်ပန္ဘာသာကုိေလ့လာၾကပါစုိ႔။