ျပည္ေထာင္စု
သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္
တည္ရွိျပီး1989အထိတမည္နာမမွာဗမာ
(Burma)အင္ဒုိနီးရွားကၽြန္းဆြယ္အေနာက္
ဘက္မွာတည္ရွိျပီး၊အေရွ႔ေျမာက္မွာ
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼႏုိင္ငံ၊အေရွ႔မွာ
လာအုိ၊အေရွ႔ေတာင္မွာထိုင္း၊
အေနာက္ဘက္မွာဘဂၤလားေဒ့စ္၊
အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္္အႏၵိယႏုိင္
ငံတို႔ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္
္လ်က္ရွိပါသည္။ျမဳိ႔ေတာ္မွာေနျပည္ေတာ္
(ယခင္ျမဳိ႔ေတာ္မွာရန္ကုန္)ျဖစ္ျပီး
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမ်ားအျပားရွိျပီး
အဓိကအားျဖင့္ဗမာလူမ်ဳိး60%နွင့္္ကရင္၊
ကခ်င္၊ရခုိင္၊ခ်င္း၊မြန္၊ကယား၊ရွမ္း
လူမ်ဳိးစုအစရွိသည့္လူမ်ဳိးမ်ားစုေန
ထိုင္ၾကပါသည္။
Hikari Academy (Myanmar)ေက်ာင္း
ထိေရာက္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား၊သင္ေထာက္
ကူပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳ၍အေတြ႔အၾကဳံရွိျပီး
ကၽြမ္းက်င္ေသာဂ်ပန္လူမ်ဳိးဆရာနွင့္ျမန္မာဆ
ရာမ်ား
မွဂ်ပန္ဘာသာစကားနွင့္ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏
ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိအဆင့္ျမင့္ပတ္၀န္းက်င္တြ
င္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
お問い合わせ