ျပည္ေထာင္စု
သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္အေရွ့ေတာင္အာရွတြင္
တည္ရွိျပီး1989အထိတမည္နာမမွာဗမာ
(Burma)အင္ဒုိနီးရွားကၽြန္းဆြယ္အေနာက္
ဘက္မွာတည္ရွိျပီး၊အေရွ႔ေျမာက္မွာ
တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼႏုိင္ငံ၊အေရွ႔မွာ
လာအုိ၊အေရွ႔ေတာင္မွာထိုင္း၊
အေနာက္ဘက္မွာဘဂၤလားေဒ့စ္၊
အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္္အႏၵိယႏုိင္
ငံတို႔ႏွင့္နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္
္လ်က္ရွိပါသည္။ျမဳိ႔ေတာ္မွာေနျပည္ေတာ္
(ယခင္ျမဳိ႔ေတာ္မွာရန္ကုန္)ျဖစ္ျပီး
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမ်ားအျပားရွိျပီး
အဓိကအားျဖင့္ဗမာလူမ်ဳိး60%နွင့္္ကရင္၊
ကခ်င္၊ရခုိင္၊ခ်င္း၊မြန္၊ကယား၊ရွမ္း
လူမ်ဳိးစုအစရွိသည့္လူမ်ဳိးမ်ားစုေန
ထိုင္ၾကပါသည္။
Hikari Academy (Myanmar)ေက်ာင္း
ထိေရာက္ေသာသင္ခန္းစာမ်ား၊သင္ေထာက္
ကူပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳ၍အေတြ႔အၾကဳံရွိျပီး
ကၽြမ္းက်င္ေသာဂ်ပန္လူမ်ဳိးဆရာနွင့္ျမန္မာဆ
ရာမ်ား
မွဂ်ပန္ဘာသာစကားနွင့္ဂ်ပန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏
ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိအဆင့္ျမင့္ပတ္၀န္းက်င္တြ
င္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
受講コースのご紹介
ပုံမွန္တန္းခဲြမ်ား
4Skillကုိဟန္ခ်က္ညီညီေကာင္းစြာေလ့လာႏုိင္ျပီးအေျခခံမွအဆင့္ျမင့္အတန္းအ
ထိက်ယ္က်ယ္
ျပန့္ျပန္႔ေလ့လာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကလည္းေက်ာင္းသားအားလုံးကုိထိေရာက္စြာသင္ၾကားႏုိင္ေစရန္(၃)
ဦးမွ(၁၀)ဦးအထိေက်ာင္းသားဦးေရအနည္းငယ္သာလက္ခံသင္ၾကားေပးေနပါသည္။
သီးသန္႔အတန္း
တစ္ဦးခ်င္း(သုိ႔)သီးသန္႔အတန္းမ်ားအတြက္သင္ၾကားလုိသူေက်ာင္းသား၏ရည္ရြ
ယ္ခ်က္၊
နားလည္မွဳႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္စီစဥ္သင္
ၾကားေပးေနသည္။
ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြ(JLPT)တန္းခဲြမ်ား
ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြေျဖဆုိမည့္ သူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားေပးေသာ အတန္းျဖစ္ျပီးအစမ္းစာေမးပဲြမ်ားအျပင္Listening၊Reading ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကုိအဓိကထား၍ သင္ယူႏိုင္ ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံးစကား
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လုိအပ္မည့္လုပ္ငန္းသံုးဂ်ပန္ဘာသာစကား၊အျပဳအမူအေလ့အက်င့္မ်ား(တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳျခင္း၊Emailပို့႔ျခင္း)စသည္တုိ႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္မ်ားကုိလည္းေလ့လာ သင္ယူႏုိင္ပါသည္။
လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ သင္ၾကားျခင္း
ကုမၼဏီ မ်ားသုိ႔ဆရာမ်ားကုိေစလႊတ္ျပီး သင္ယူလုိေသာLevel၊ ကုန္က်မည့္ သင္တန္းေၾကး၊ သင္တန္းကာလၾကာခ်ိန္ စသည္တုိ႔ကုိ ညွိႏွဳိင္းေပးျပီးအေျခခံမွအဆင့္ျမင့္၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး စကားေျပာ စသည္တို႔ကုိ အသင့္ေတာ္ဆုံး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား အသုံးျပဳ၍ လက္ခံ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။